Darbo laikas: I-V: 08:00 - 21:00
Telefonas: +370 676 41109
Darbo laikas: I-V: 08:00 - 21:00
Telefonas: +370 676 41109
Privatumo politika

Sporto ir sveikatingumo klubo „Šaulė“

Prezidentės Gitanos Vitkauskienės

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2018 m. rugpjūčio gužės mėn. 23 d., Alytus

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei kitų duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymų n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo Sporto ir sveikatingumo klube „Šaulė“ taisykles.

Sporto ir sveikatingumo klubo „Šaulė“

Prezidentė Gitana Vitkauskienė

PRIVATUMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

2018-05-23, Alytus

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Sporto ir sveikatingumo klubas „Šaulė“, įskaitant Sporto ir sveikatingumo klubo „Šaulė“ darbuotojus, (toliau – Klubas) gerbia visų savo klientų, įskaitant Sporto ir sveikatingumo klubas „Šaulė“ svetainės https://saulegym.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Klientai), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2 Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrijos klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3 Kreipdamiesi į Klubą dėl paslaugų teikimo ir lankydamiesi Klube, naudodamiesi Svetaine, taip pat sudarydami paslaugų teikimo sutartis ir (ar) kitokio pobūdžio sutartis su Klubu bei suteikdami Klubui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai lankydamiesi Svetainėje po šios politikos tekstu jį perskaitę pažymi „varnelę“ arba fiziškai perskaito politikos tekstą ir jį pasirašo. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje ir Klubo patalpose.

1.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) bei kitų duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymų.

2. Sąvokos

2.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių – vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2 Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Klubo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Klubo.

2.3 Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję ir jo paties Klubui pateikti ir Klubo surinkti (gauti) asmens duomenys.

2.4 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, t.y. duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5 Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6 Duomenų valdytojas – Sporto ir sveikatingumo klubas „Šaulė“, juridinio asmens kodas 150102425, buveinės adresas Žiburio g. 5-2, Alytus, Lietuvos Respublika, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas Valstybės įmonė „Registrų centras“, Tel. Nr.: +370 676 41109, El. paštas info@saulegym.lt.

2.7 Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

3. Asmens duomenys

3.1 Klubas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, kreipdamiesi į Klubą dėl paslaugų teikimo ir (ar) sudarydami su Klubu sutartį dėl paslaugų teikimo: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris., duomenys, susiję su paslaugų teikimu (pvz., informacija apie sveikatos būklę ir kt.), informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva arba duomenys, kuriuos Klubas gauna vykdydamas paslaugų teikimo sutartį.

3.2 Jūsų asmens duomenys, nuodyti 3.1. punkte, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimų terminų rodyklės nuostatomis Klubo ir Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu, t.y. paslaugų teikimo metu, ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos, jeigu LR įstatymai nenustato ilgesnių saugojimo terminų (pvz., buhalterinės apskaitos įstatymai, kt.).

3.3 Manydami, kad dėl konkrečios sutarties su duomenų subjektu vykdymo gali kilti ginčas, mes su tokia sutartimi ir jos vykdymu susijusius duomenis saugome visą galiojančiuose įstatymuose nustatytą atitinkamą ieškinio senaties terminą (priklausomai nuo galimo reikalavimo pobūdžio), jeigu jis nėra ilgesnis už atitinkamą aukščiau nurodytą terminą.

3.4 Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams mes duomenis ištriname, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeičiame taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

4. Duomenų tvarkymo tikslai

4.1 Klubas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: identifikuojant Klubo klientą; tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui; susisiekimui su duomenų subjektu dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo; atsiskaitymų su Klubu apskaitos tikslais ir (ar) tiesioginės rinkodaros tikslais (jei bus vykdoma tiesioginė rinkodara ir tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1 Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

5.2 Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).

5.3 Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).

5.4 Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas).

5.5 Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).

5.6 Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

6. Duomenų subjekto teisės

6.1 Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (jį pateikti galite elektroniniu paštu info@saulegym.lt) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1.1 susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Klubas ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

6.1.2 jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

6.1.3 Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

6.1.4 asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai ar kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.5 reikalauti, kad Klubas apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Klubui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Klubo perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2 Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: www.ada.lt/.

7. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

7.1 Jei bus vykdoma tiesioginė rinkodara, tokiu atveju tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Klubo naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2 Tiesioginės rinkodaros tikslu Klubas gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

7.3 Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Asmens duomenų teikimas

8.1 Klubo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų gali būti suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotoją supažindinus su konfidencialumo ir duomenų saugumo reikalavimais.

8.2 Klubas gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Klubui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Klubo vardu (tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus), teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu, ar kitais įstatyme specialiai numatytais atvejais įgaliotų valstybės institucijų pagrįstu reikalavimu.

8.3 Klubas pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4 Duomenų tvarkytojas (pvz., IT paslaugas Klubui teikiantis asmuo/ įmonė, buhalterinės apskaitos paslaugas Klubui teikiantis asmuo/įmonė ar teisines paslaugas Klubui teikiantis asmuo) negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Klubo (duomenų valdytojo) leidimo.

8.5 Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, ir paprastai informuojant apie tai jus, Jūsų nurodytais kontaktais.

8.6 Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Slapukų naudojimas

9.1 Svetainėje, siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau joje naršyti, gali būti naudojami slapukai.

9.2 Informuojame, kad slapukuose nebus jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes galėtume saugome apie Jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

9.3 Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

9.3.1 atpažinti kompiuterį, kai lankotės Svetainėje;

9.3.2 išanalizuoti Svetainės naudojimą;

9.3.3 administruojant šią Svetainę;

9.3.4 suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą

9.3.5 gerinant naršymo Svetainėje kokybę;

9.4 Duomenų subjektas gali nesutikti su slapukų naudojimu jo atžvilgiu, o tokį sutikimą davęs – bet kada jį atšaukti. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir užblokuojant arba ištrinant įrašytus slapukus.

10. Kitos nuostatos

10.1 Jei Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus arba nuorodos į socialinius tinklus, informuojame, kad Klubas neprisiima atsakomybės už šių svetainių privatumo politikos nuostatas, už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą.

10.2 Jei kils klausimų dėl pateikiamos informacijos maloniai prašome kreiptis į Klubą bet kuriuo Jums patogiu būdu: elektroniniu paštu info@saulegym.lt; parašant mums laišką adresu Žiburio g. 5-2, LT-63239 Alytus; atvykus į Klubo patalpas, esančias Ugniagesių g. 8. LT-62137 Alytuje, paskambinus telefonu +37067641109.

10.3 Kiekvienas duomenų subjektas bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt, www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti duomenų subjektus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.